MENU
Aula_close Layer 1

Et godt liv med særlige behov

Et godt Skoleliv

Vi tror på og arbejder for et godt skoleliv for alle børn med særlige behov. Struktur, forudsigelighed, genkendelighed, små grupper, faste og trygge rammer er ofte vejen frem. Vi har først og fremmest med børn at gøre - ikke bogstaver som AFS, ADHD, OCD osv. Vi har med børn at gøre, som i bestemte situationer har særlige behov for hjælp. Her kan du læse om de rammer vi har sat for skolelivet i Centerkalsserne på Mølholm Skole: 

 

Dannelse 

I Centerklasserne arbejder vi hele tiden med den enkelte elevs dannelsesproces.

Konkret betyder det at:

 

 • Vi arbejder med social træning – eleverne lærer at indgå i lege, samarbejdsøvelser med det mål at skabe øget selvværd og succes hos den enkelte og fællesskabet.

 • Vi lærer eleverne at udvise respekt for hinanden – Der skal være plads til alle i gruppen og vi arbejder med at vi er forskellige

 • Vi lærer eleverne, at konflikter kan løses uden vold. Når skolen skal være et rart sted for mig så skal den også være et rart sted for mine kammerater. Derfor accepterer vi ikke vold.

 • Vi gennemgår dagligt vores regler, vi taler sammen om ting som er svære i vores samværstime

 • Vi arbejder med at lære eleverne at kunne begå sig i det omgivende samfund bl.a. ved at lave ”social stories”. For de ældste elever indgår virksomhedspraktik og brobygning i forhold til andre uddannelsesinstitutioner 

 

Ansvarlighed

For os er ansvarlighed et vigtigt begreb både på og udenfor skolen. Både i forhold til en selv og til andre. vi træner ansvarlighed  gennem undervisning i social træning, sociale lege, tydelige voksne, struktur, anvisninger og klare regler.Vi arbejder udfra en dagsorden om, at: 

 

 • Du deltager ikke i mobning

 • Du griner ikke af andre – men med andre

 • Du skal tale pænt til og om andre 

 • Du skal være et godt eksempel overfor andre og være en god kammerater

 • Du holder orden i dine ting f.eks. husker bøger og lektier

 • Du skal overholde aftaler, mødetider og regler.

 • Alle har generelt et ansvar for skolens inventar, udearealer, planter, legeredskaber og undervisningsmidler

 • Alle rydder op efter sig, dvs. man afleverer et lokale, som man selv ønsker at modtage det

 • Alle deltager i en dukseordning

 

Fællesskab

Vi er alle en del af en større enhed, og dermed har vi også ansvar for fællesskabet trives bedst muligt. Derfor træner vi eleverne i sociale færdigheder og kompetencer.

For eleverne betyder det: 

 • at eleverne lærer at opleve sig som en del af et fællesskab at der er rummelighed i fællesskabet – altså plads til alle

 • at de oplever, at de lærere og pædagoger der udgør teamet arbejder sammen

 • at de oplever, at de voksne omkring dem taler åbent sammen

 • at der er et højt informationsniveau

 

Lærere med engagement

Lærerne i Centerklasserne arbejder bevidst med følgende for øje:

 • at se sig selv som et fast holdepunkt for eleven

 • at være opmærksom på at skabe et engageret undervisnings- og socialt miljø i afdelingen/ klassen

 • at ønske at sprede livsglæde

 • at etablere engagerende aktivitetstilbud til eleverne

 • at tage eleverne alvorligt, og skabe positive relationer

 • at arbejde under stadig hensyntagen til elevens særlige behov

 • at finde og fremme de gode sider hos eleven

 • at arbejde for at virkeliggøre elevens potentiale

 • at være rollemodel for eleven

 • at rumme eleven og samtidig have et professionelt overblik over elevens situation

 • at fremme en positiv stemning - om muligt ved hjælp af humor

 • at være vedholdende for at sikre succes i arbejdet

 • at være nærværende og engageret på elevens præmisser

 • at være opmærksom og på forkant med tingenes gang

 

Faglighed

Vi arbejder målrettet og systematisk med, at give eleven mulighed for at tilegne sig basale færdigheder, og en basisviden ud fra sætningen om, at læring sker i eleven.

Fag-fagligheden er vigtig men ikke nødvendigvis det vigtigste. Livsdueligheden kan være lige så vigtig - til tider vigtigere. Der er med andre ord tale om en konstant vekselvirkning

i forhold til elevens læringskompetencer, potentialer og udviklingsniveau. Successikring er naturligvis vigtigt for både motivationen og indlæringen.  

 • Vi arbejder ofte med varierende materialer i den enkelte lektion

 • Vi tydeliggør faglige mål på meget kortsigtet plan

 • Vi giver megen positiv feed-back på faglige præstationer