MENU
Aula_close Layer 1

Idræt

Orientering om idrætsundervisningen på Mølholm Skole

Idræt i skoleregi er mere et procesorienteret end et produktorienteret forløb, hvor den enkelte i samspil med gruppen konkurrerer med sig selv om at tilegne sig færdigheder og kundskaber samt arbejder med normer og værdier set i relation til eleven som socialt individ.

Idræt er et udtræksfag i 9. klasse, hvor elever kan komme til afgangsprøve i faget. Der gives karakterer fra 8. klasse.

Udbyttet af idrætsundervisningen

Som ved al undervisning i skolen er det også i idræt af afgørende betydning for elevens udbytte, at denne møder forberedt til undervisningen. Dvs. idrætstøj, håndklæde og fodtøj(ude/ inde) medbringes.

Ved glemt tøj deltager eleven i sit almindelige tøj eller låner evt. af en kammerat.

Som en vigtig del af idrætsundervisning er omklædning og bad obligatorisk i alle timer og på alle klassetrin.

Smykker mv.

Det er forbudt at bære smykker, ure og piercinger, der kan forvolde skade på en selv eller andre under udøvelsen af idræt.

Computere, mobiltelefoner mv

Ved undervisning udendøre, i hal og gymnastiksal opbevares disse i elevens aflåste skabe på skolen. Lærerne/pædagogerne kan ikke forventes at tage ansvar for at passe på disse.

Fodvorter

Eleven deltager alligevel i idræt, blot der under badning bruges badefodtøj, vikles en plastpose om foden eller bruges flydende sårplaster.

Menstruation

Piger deltager som normalt i idrætsundervisningen. Nogle piger kan i menstruationsperioden være generte over at skulle bade med de øvrige piger efter idrætstimerne. I disse tilfælde laves en aftale med idrætslæreren med hensyn til at få klaret badningen.

Fritagelse

Eleverne kan som udgangspunkt ikke fritages fra idræt, men kan deltage på andre vilkår om nødvendigt. De skal være til stede i undervisningen, da skolen har tilsynspligten. Derfor medbringes tøj altid. Er en elev rask nok til at gå i skole, skal eleven også være med til både idræt og efterfølgende bad.

Kan eleven ikke deltage, skal forældre skrive en besked på Intra, enten direkte til læreren eller som en kontaktsbognote.

Ved fritagelse ud over en længere periode kan skolen om nødvendigt bede om en lægeattest.

For elever, der på denne baggrund er fritaget for deltagelse i idræt, gælder at  han/hun kan hjælpe med praktiske opgaver, pointtælling mv. og samtidigt får man også teorien og den praktiske udførelse illustreret.

Idrætslærerne på Mølholm skole.